เทศบาลตำบลประจันตคาม อำเภอประจันตคาม จังหวัดปราจีนบุรี : www.prajantakham.go.th

 
 
จำนวนผู้เข้าชม
จำนวน คน
ตั้งแต่วันที่ -- ธันวาคม 2562

หัวหน้าส่วนราชการ

 
  นางประภาภรณ์  รักษาพล  
  รองปลัดเทศบาล
รักษาราชการแทนปลัดเทศบาล
081-9403559
 
นางประภาภรณ์  รักษาพล

รองปลัดเทศบาล
081-9403559
นางวาสนา  นรกิจ นางสาวรัตนาภรณ์ ไวยลาภา
นางสาวสุดใจ  สาพิพัฒน์
หัวหน้าสำนักปลัด ผู้อำนวยการกองยุทธศาสตร์และ
งบประมาณ
ผู้อำนวยการกองคลังนายชล จีระกุล
นายช่างโยธาอาวุโส
นางสาวสกุณา ด่านอาษา
นักวิชาการศึกษาชำนาญการ   
(รก.ผอ.กองการศึกษา)
นางสาวอารีรัตน์  ศรีเอี่ยมตระกูล
หัวหน้าฝ่ายบริหารงานสาธารณสุข
(รก.ผอ.กองสาธารณสุข
และสิ่งแวดล้อม)