เทศบาลตำบลประจันตคาม อำเภอประจันตคาม จังหวัดปราจีนบุรี : www.prajantakham.go.th

 
 
จำนวนผู้เข้าชม
จำนวน คน
ตั้งแต่วันที่ -- ธันวาคม 2562

กองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม

 

   
  นางสาวสกุณา ด่านอาษา
นักวิชาการศึกษาชำนาญการ   
รก.ผอ.กองการศึกษา
 

นางสาวสกุณา ด่านอาษา
นางสาวจารุวรรณ  ศรีเอี่ยมตระกูล
  นักวิชาการศึกษาชำนาญการ   
ครู คศ.1
   
 
นางทิตยา บินรัตแก้ว

นางนันทกาญจน์  ศรีสง่า
 เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน   ผู้ดูแลเด็ก
 
นางสาวชมาภรณ์  แจ้งจำรัส
 นางสาวสิริโสภา  คุ้มศิริ   ผู้ดูแลเด็ก
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ