เทศบาลตำบลประจันตคาม อำเภอประจันตคาม จังหวัดปราจีนบุรี : www.prajantakham.go.th

 
 
จำนวนผู้เข้าชม
จำนวน คน
ตั้งแต่วันที่ -- ธันวาคม 2562

กองช่าง

 

  นายชล  จีระกุล
 
  นายช่างโยธาอาวุโส
รก.ผอ.กองช่าง
 


นางขวัญใจ  จันทรรัตนบุปผา  นายชินศักดิ์  จิตรตรง  นายทวีโชค  มุ่งอาษา
เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน ผู้ช่วยนายช่างโยธา นายช่างไฟฟ้า

นายประชัน   อ่อนศรี 
จ้าพนักงานสวนสาธารณะ

นายณัฐพงษ์  พนมสืบ
ผู้ช่วยช่างไฟฟ้า

นายขจรศักดิ์ ปัตตะสงครามพนักงานจ้าง