เทศบาลตำบลประจันตคาม อำเภอประจันตคาม จังหวัดปราจีนบุรี : www.prajantakham.go.th

 
 
สำนักปลัดเทศบาล

 

  นางวาสนา  นรกิจ

 
  หัวหน้าสำนักปลัด


 
   
 
   
 
 
นางคุ้มขวัญ เปี่ยมทอง
หัวหน้าฝ่ายอำนวยการ

 
       นางอารีรัตน์  คุรุสิทธิ์ นางวัชรา มั่นอินทร์ นางสาวเกษมศรี วัฒนพงษ์
เจ้าพนักงานธุรการอาวุโส นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ
นักพัฒนาชุมชนชำนาญการ


นายณัฐวุฒิ  บุตรราช
นักจัดการงานทะเบียนและบัตรปฏิบัติการ
ลูกจ้างประจำและพนักงานจ้างนายสมคิด  บุญคง
นายทินกฤต  ผลาหาญ
นางจันทร์เพ็ญ สังประพล
พนักงานขับเครื่องจักรกล
ขนาดกลาง
ผู้ช่วยนักป้องกันและ
บรรเทาสาธารณภัย
ผู้ช่วยนักพัฒนาชุมชน

นายณรงค์  เดชสุภา นายพินัย  สิทธิมงคล
นายกฤษกร  สุนทราวันต์
พนักงานดับเพลิง พนักงานดับเพลิง
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ

นายประยุทธ พลายงาม นายสาโรช มุ่งอาสา
นางสาวประณยา  รักษาพล
 พนักงานดับเพลิง
พนักงานดับเพลิง
พนักงานจ้างทั่วไปนายธงชัย ยิ่งสมบัติ นายสรศักดิ์ มะมิน
พนักงานจ้างเหมาบริการ
พนักงานดับเพลิง