เทศบาลตำบลประจันตคาม อำเภอประจันตคาม จังหวัดปราจีนบุรี : www.prajantakham.go.th
 
 
จำนวนผู้เข้าชม
จำนวน คน
ตั้งแต่วันที่ -- ธันวาคม 2562

กองคลัง

 

  นางสาวสุดใจ  สาพิพัฒน์
 
  ผู้อำนวยการกองคลัง
นักบริหารงานการคลัง ระดับต้น
 
นางกาญจนา  อะโนดาษ


หัวหน้าฝ่ายบริหารงานคลัง
นักบริหารงานการคลัง ระดับต้น

งานการเงินและบัญชี


งานพัสดุและทรัพย์สิน

งานผลประโยชน์

นางกาญจนา  อะโนดาษ  นางสาวสุดใจ  สาพิพัฒน์ นายนพพร  สุนทรศารทูล
หัวหน้าฝ่ายบริหารงานคลัง
นักบริหารงานการคลัง ระดับต้น
ผู้อำนวยการกองคลัง
ปฏิบัติหน้าที่ หัวหน้าเจ้าหน้าที่
เจ้าหนักงานจัดเก็บรายได้ ชำนาญงาน

นางสาวพัชรา  แปลกใจ
นางกาญจนา  อะโนดาษ
นางสาวปราถนา งามล้น
ผู้ช่วยนักวิชาการคลัง
หัวหน้าฝ่ายบริหารงานคลัง
ปฏิบัติหน้าที่ เจ้าหน้าที่
พนักงานจ้างทั่วไป  นางประไพ  อักษรณรงค์
เจ้าพนักงานพัสดุ
นายฐิติพงษ์ เหลืองจรัสสุริยา
พนักงานจ้างทั่วไป
   
  นางสาวชลธิชา  กลมเกลี้ยง
ผู้ช่วยนักวิชาการพัสดุ